Ensihoito

Ensihoito on sairaalan ulkopuolella tapahtuvaa potilaan tilan ja hoidon tarpeen arviointia, tarkoituksenmukaista hoitoa paikan päällä ja tarvittaessa jatkohoitoon kuljettamista - ja valmiuden ylläpitämistä. Yleisötapahtumiin tarjoamamme ensihoidon palvelut tapahtuvat yleensä perus- ja hoitotasoisilla ambulansseilla, joissa ajoneuvo toimii liikkuvana klinikkana ja auttaa vakavimmin sairastuneita ja loukkaantuneita. 

Ambulansseilla tapahtuvat ensihoitopalvelut ovat päivystyspalveluiden ohella oiva lisä tapahtuman terveydenhuoltopalveluiden kokonaisuuteen. Tarjoamamme ensihoidon palvelut toimivat myös hienosti itsenäisenä liikkuvana vastaanottona, jossa voidaan suorittaa terveyskeskuksen päivystyksen tasoiset palvelut, kuten elintoimintojen seuranta ja valvonta, pikalaboratoriotutkimukset, pienet toimenpiteet - ja tärkeimpänä terveydenhuollon ammattilaisen arvio omasta voinnista. 

Tapahtumien ensihoitopalveluissa meillä työskentelee pelkästään terveydenhuollon ammattihenkilöitä - kuten lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä pelastajatutkinnon suorittaneita perustason ensihoitajia - joilla on työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta ensihoitopalvelusta. Ambulanssimme täyttävät aina miehitykseltään ​asetuksen ensihoitopalvelusta 585/2017 (Linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170585 ) mukaiset perus- ja hoitotason yksiköiden vaatimukset. Yrityksellämme on Aluehallintoviraston myöntämä terveydenhuollon lupa, joka on voimassa koko maassa. 

Ajoneuvomme ovat moderneja ja monipuolisesti varusteltuja. Ambulanssit täyttävät eri moottoriurheilun kattojärjestöjen vaatimukset varustuksen ja lääkevalikoiman osalta ja autojen varustuksessa on huomioitu yleisötapahtumien ensihoitopalveluiden asettamat erityisvaatimukset. Kalustomme ikämediaani on yleisötapahtumien ensihoitopalveluita tuottaviin yrityksiin verraten erittäin hyvä. Ambulanssien lisäksi palvelun tuottamista varten käytössämme on tarvittaessa myös erilaisia tukiyksiköitä, kuten mönkijä ja vene. Hankalakulkuisia maastoja ja talviolosuhteita varten neljä ambulanssiamme ovat nelivetoisia, jotta vaikeissakin olosuhteissa potilas saadaan nopeasti tavoitettua. 

Päivystysvastaanotto

Kun yleisötapahtumaan halutaan toimiva ja tehokas päivystysvastaanotto, SML Medical Oy on oikea kumppani! 

Yrityksemme päivystysvastaanottopalvelut ovat kokonaisuus palveluista, joilla voidaan taata potilasturvallinen, ammatillinen ja nopea vastaanotto. Tavoitteena on, että kävijä pääsee mahdollisimman pian takaisin nauttimaan tapahtumasta eikä reissu pääty pieniin loukkaantumisiin ja sairastumisiin. Noudatamme nopean vasteen toimintamallia, jossa vastaanotolle pääsee nopeasti, tutkimukset ja hoito tehdään nopeasti ja asiakas pääsee joko takaisin tapahtumaan, suoraan kotiin tai jatkohoitoon mahdollisimman pian. 

Vastaanotto alkaa terveydenhuollon ammattihenkilön tekemällä hoidon tarpeen arviolla ja jatkuu asiakkaan voinnista riippuen joko suoraan jatkohoitoon, hoitajan tai lääkärin vastaanotolle, selviämisasemalle tai takaisin tapahtumaan. Hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään erilaisia työkaluja ja se vaatii paljon ammattitaitoa, jotta oikeat asiakkaat saadaan ohjattua oikealle resurssille. Kokeneet ammattihenkilömme pystyvät käsittelemään suuriakin massoja nopeasti ja johdonmukaisesti. Yleisötapahtumissa työskentelevät hoitajamme tekevät akuuttihoitotyötä päätoimisena työnään, joten pienempi määrä hoitajia riittää hoitamaan suuremmatkin tilaisuudet maallikkopäivystäjiin nähden.  

Kauttamme hankitut palvelut eivät siis pelkästään tue koko tapahtumanne turvallisuutta ja kävijöiden viihtyvyyttä, vaan helpottavat myös tapahtumasta aiheutuvaa painetta julkiselle sektorille, kun terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemillä tutkimuksilla ja hoitotoimenpiteillä saadaan potilaat hoidettua mahdollisimman pitkälle jo paikan päällä. Yrityksellämme on Aluehallintoviraston myöntämä terveydenhuollon lupa. Lisäksi yrityksellämme on lakisääteiset potilasvahinko- ja vastuuvakuutukset. Päivystysvastaanottopalvelut sisältävät aina myös ensiapusuunnitelman.