Ensiapu osana tapahtumaturvallisuutta

Me näemme ensiavun tärkeänä osana yleisötapahtumien turvallisuutta. Kun tapahtuman ensiapu on suunniteltu ja toteutettu oikein, kävijän päivä ei pääty pienempään haaveriin, vaan festareista ja konserteista pääsee nauttimaan, kun enimmät kuhmut pystytään hoitamaan paikan päällä.

Hyvin järjestetty ensiapupalvelu yleisötapahtumassa parantaa niin kävijän kuin yhteistyökumppaninkin kokemusta tapahtumasta ja luo turvallisuuden tunnetta kävijälle - ja luottamusta viranomaisiin, kun paine julkisessa terveydenhuollossa helpottuu. Meillä palveluiden tuottamiseen osallistuu vain terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on riittävä koulutus ja kokemus akuutista hoitotyöstä - näin palvelut hoituvat jouhevasti ja ammattitaitoisesti. Palvelumallimme toimii avaimet käteen-mallilla, jossa hoidamme niin ensiavun suunnittelun, johtamisen kuin toteuttamisen ja toimitamme aina omat hoitoteltat ja välineet.

Ensiapupalveluiden laatu- ja sisältövaatimuksiin kiinnitetään viranomaisten puolelta yhä enenevissä määrin huomiota, eikä varsinkaan suuremmissa tapahtumissa yksinomaan maallikkotasoinen ensiapu enää aina riitä. Yrityksemme pystyy tuottamaan lakisääteisen ensiapupalvelun lisäksi tapahtumiin myös luvanvaraiset perusterveydenhuollon tasoiset päivystys- ja vastaanottopalvelut sekä selviämisasemapalvelut ja terveydenhuollon lupaa edellyttävät ambulanssipäivystykset. Yrityksellämme on vahva referenssi palveluista ja yleisötapahtuma-asiakkaitamme ovat olleet mm. Suomen suurimpiin festari- ja konserttijärjestäjiin kuuluva Nelonen Media Live Oy, jolle olemme tuottaneet mm. Himos Juhannuksen, Rammsteinin konserttien ja muiden suurimpien festareiden ja konserttien ensiapupalvelut. 

Yrityksellämme on sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavirasto Valviran myöntämä terveydenhuollon lupa yleisötapahtumissa tapahtuvaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden - eli lähihoitajien, lääkärien ja sairaanhoitajien - suorittamiin vastaanottopalveluihin, pikalaboratoriotutkimuksiin ja ensihoitopalveluihin perus- ja hoitotasolla. 

Urheilukilpailuiden ensihoitopäivystykset

Urheilukilpailuiden ensihoitopalveluissa meillä työskentelee pelkästään terveydenhuollon ammattihenkilöitä - kuten lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä pelastajatutkinnon suorittaneita perustason ensihoitajia - joilla on työkokemusta sairaalan ulkopuolisesta ensihoitopalvelusta. Ambulanssimme täyttävät aina miehitykseltään ​asetuksen ensihoitopalvelusta 585/2017 (Linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170585 ) mukaiset perus- ja hoitotason yksiköiden vaatimukset. Yrityksellämme on Valviran myöntämä monitoimipaikkainen terveydenhuollon lupa, joka on voimassa koko maassa. 

Ajoneuvomme ovat moderneja ja monipuolisesti varusteltuja. Ambulanssit täyttävät eri moottoriurheilun kattojärjestöjen (AKK, Suomen Moottoriliitto) vaatimukset varustuksen ja lääkevalikoiman osalta ja autojen varustuksessa on huomioitu urheilu- ja yleisötapahtumien ensihoitopalveluiden asettamat erityisvaatimukset. Kalustomme ikä on yleisötapahtumien ensihoitopalveluita tuottaviin yrityksiin verraten erittäin tuore. Ambulanssien lisäksi palvelun tuottamista varten käytössämme on tarvittaessa myös erilaisia tukiyksiköitä, kuten mönkijä ja vene. Hankalakulkuisia maastoja ja talviolosuhteita varten neljä ambulanssiamme ovat nelivetoisia, jotta vaikeissakin olosuhteissa potilas saadaan nopeasti tavoitettua. 

Yleisötapahtumien ensiapu- ja päivystyspalvelut

Kun yleisötapahtumaan halutaan toimiva ja tehokas ensiapupalvelu, SML Medical Oy on oikea kumppani! 

Yrityksemme ensiapupalvelut ovat kokonaisuus palveluista, joilla voidaan taata potilasturvallinen, ammatillinen ja nopeasti etenevä ensiapupäivystys. Tavoitteena on, että kävijä pääsee mahdollisimman pian takaisin nauttimaan tapahtumasta eikä reissu pääty pienempiin loukkaantumisiin ja sairastumisiin. Noudatamme nopean vasteen toimintamallia, jossa vastaanotolle pääsee nopeasti, tutkimukset ja hoito tehdään nopeasti ja asiakas pääsee joko takaisin tapahtumaan, suoraan kotiin tai jatkohoitoon mahdollisimman pian. Laaja-alueisissa tapahtumissa pystymme toimittamaan ensihoitajilla miehitetyt ambulanssit paikan päälle hoidon aloittamisviiveen lyhentämiseksi ja alueen sisäisten kuljetusten tarpeisiin.

Vastaanotto alkaa terveydenhuollon ammattihenkilön tekemällä hoidon tarpeen arviolla ja jatkuu asiakkaan voinnista riippuen joko suoraan jatkohoitoon, hoitajan tai lääkärin vastaanotolle, selviämisasemalle tai takaisin tapahtumaan. Hoidon tarpeen arvioinnissa käytetään erilaisia työkaluja ja se vaatii paljon ammattitaitoa, jotta oikeat asiakkaat saadaan ohjattua oikealle resurssille. Kokeneet ammattihenkilömme pystyvät käsittelemään suuriakin massoja nopeasti ja johdonmukaisesti. Yleisötapahtumissa työskentelevät hoitajamme tekevät akuuttihoitotyötä päätoimisena työnään, joten pienempi määrä hoitajia riittää hoitamaan suuremmatkin tilaisuudet maallikkopäivystäjiin verrattuna ja paineen alla työskentely ei säikäytä.

Kauttamme hankitut palvelut eivät siis pelkästään tue koko tapahtumanne turvallisuutta ja kävijöiden viihtyvyyttä, vaan helpottavat myös tapahtumasta aiheutuvaa painetta julkiselle sektorille, kun terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemillä tutkimuksilla ja hoitotoimenpiteillä saadaan potilaat hoidettua mahdollisimman pitkälle jo paikan päällä. Yrityksellämme on Valviran myöntämä terveydenhuollon lupa. Lisäksi yrityksellämme on lakisääteiset potilasvahinko- ja vastuuvakuutukset. Päivystysvastaanottopalvelut sisältävät aina myös ensiapusuunnitelman ja ensiaputoiminnan johtamisen.

Järjestittepä siis festareita, konserttia tai vaikkapa juoksutapahtumaa, yrityksemme on loistava kumppani ensiapupalveluiden ja ensihoitopäivystysten tuottamiseen!

Tilaa päivystys sähköpostitse myynti@sml-medical.fi tai soittamalla 0207301199!